Diane Dimperio, Alachua League of Women Voters
Writer